Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V: Phát hành báo cáo kiểm toán đúng và vượt thời gian quy định

(BKTO) - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã nhấn mạnh kết quả nổi bật này khi dự và phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023 của KTNN chuyên ngành V, sáng 02/12, tại Hà Nội.

1.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Nhung

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN, cùng toàn thể lãnh đạo, công chức KTNN chuyên ngành V.

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành V - bà Hoàng Thị Vinh Thúy - cho biết, năm 2022, KTNN chuyên ngành V luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN, sự phối hợp công tác của các đơn vị tham mưu và các đơn vị trong Ngành; sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm của toàn thể công chức trong đơn vị.

Đến nay, các cuộc kiểm toán đã thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra, các báo cáo kiểm toán (BCKT) đã phát hành đều đảm bảo đúng và vượt thời gian quy định. Tính đến ngày 30/11/2022, KTNN chuyên ngành V đã hoàn thành 13/13 cuộc kiểm toán, phát hành 24/24 BCKT.

Kết quả kiểm toán với tổng số kiến nghị xử lý tài chính là 1.485,3 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 7,2 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 369,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 1.108,5 tỷ đồng.

Việc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm và trung hạn được KTNN chuyên ngành V tổ chức thực hiện trên cơ sở bám sát các văn bản hướng dẫn của KTNN.

2.jpg
Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành V Hoàng Thị Vinh Thúy trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023. Ảnh: Hồng Nhung

Với mục tiêu tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán, KTNN chuyên ngành V đã chỉ đạo các đoàn kiểm toán tăng cường kiểm soát chất lượng xuyên suốt các khâu trong quá trình kiểm toán, yêu cầu các trưởng đoàn kiểm toán phát huy vai trò và trách nhiệm trong tổng hợp kết quả kiểm toán, lập dự thảo BCKT.

Trong năm 2022, KTNN chuyên ngành V triển khai 21/21 đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán. Kết quả cho thấy, các đơn vị được kiểm toán đã cơ bản thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của KTNN tại các BCKT năm 2021; các kiến nghị về xử lý tài chính, về kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân được đơn vị thực hiện đảm bảo theo quy định trên cơ sở kiến nghị của KTNN.

Theo đó, giá trị thực hiện kiến nghị: Tăng thu ngân sách nhà nước 51,87 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 88,94% số kiến nghị; giảm chi thường xuyên 6,06 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%; giảm chi đầu tư xây dựng cơ bản 230,56 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97,57%; xử lý khác 513,93 tỷ đồng, đạt 48,64%.

Ngoài ra, trên các mặt công tác khác như: Đào tạo bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin... đơn vị cũng đạt được nhiều thành tựu.

Về Chương trình công tác năm 2023, bà Hoàng Thị Vinh Thúy cho biết, trên cơ sở mục tiêu tổng quát công tác năm 2023 của Ngành, KTNN chuyên ngành V xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 như sau:

KTNN chuyên ngành V đã trình Tổng Kiểm toán nhà nước dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2023 xem xét phê duyệt với 9 đoàn kiểm toán, tổ chức thành 3 đợt chính; dự kiến tổ chức 13 đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán từ tháng 5-11/2023. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán, tổ chức một số đoàn kiểm soát đột xuất các cuộc kiểm toán trong năm. 

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng kiểm toán chi tiết, tổng hợp đối với từng lĩnh vực, chuyên đề kiểm toán; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm vào hoạt động kiểm toán...

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023, KTNN chuyên ngành V xác định: Quán triệt các nghị quyết của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy KTNN và Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị; tăng cường sự phối hợp công tác giữa Đảng ủy, chính quyền, tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên trong đơn vị nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bám sát kế hoạch công tác, văn bản hướng dẫn xây dựng nội dung, mục tiêu, trọng yếu kiểm toán của Ngành và các nhiệm vụ được Lãnh đạo KTNN phân công để xây dựng kế hoạch và chương trình hành động năm cụ thể, phù hợp với đặc thù của chuyên ngành và đảm bảo hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động công tác nhằm tăng cường hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ...

3.jpg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Nhung

Chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2022, đặc biệt một số cuộc kiểm toán đã phát hành BCKT trước thời hạn.

“Đây là kết quả đáng ghi nhận bởi đối với KTNN, việc phát hành BCKT trước thời hạn là một việc khó khăn” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nêu rõ.

Về kế hoạch công tác năm 2023, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý năm 2023, nền kinh tế sẽ có nhiều khó khăn, điều này sẽ ảnh hưởng đến KTNN nói chung và công việc của KTNN chuyên ngành V nói riêng. Theo đó, KTNN chuyên ngành V phải thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong toàn đơn vị.

Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng bộ máy; rà soát chức năng nhiệm vụ; nâng cao công tác tư tưởng, xây dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngay từ đầu năm; quan tâm công tác an sinh xã hội.

Để thực hiện tốt các cuộc kiểm toán năm 2023, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết, bố trí nhân sự cho các đoàn, các tổ kiểm toán ngay từ đầu năm; củng cố hồ sơ, bằng chứng kiểm toán; quan tâm công tác tổ chức xét duyệt kế hoạch kiểm toán cũng như BCKT ở cấp Vụ để nâng cao chất lượng kiểm toán.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính và hoạt động kiểm toán; phối hợp với các đơn vị trong Ngành trong việc cung cấp thông tin cho các đơn vị ngoài Ngành.

44.jpg
Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành V Trần Hải Đông phát biểu đáp từ. Ảnh: Hồng Nhung

Thay mặt đơn vị, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành V Trần Hải Đông xin tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, làm cơ sở để hoàn thiện các báo cáo; đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể đơn vị đoàn kết, nhất trí, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Cùng chuyên mục
Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V: Phát hành báo cáo kiểm toán đúng và vượt thời gian quy định