Phân tích hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí chủ yếu để nâng cao hiệu quả kiểm toán doanh nghiệp

(BKT) Hiện nay, các đoàn kiểm toán chủ yếu căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính và số liệu để so sánh, đánh giá khi kiểm toán DN nên chưa đưa ra ý kiến đầy đủ về tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả. Vì vậy, việc xây dựng hướng dẫn chi tiết, rõ ràng để lựa chọn các tiêu chí là rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán DN.                
   

Ban Chủ nhiệm Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu. Ảnh: N.Ly

   

Đây là đề xuất của ThS. Phạm Văn Học (KTNN khu vực XII) và ThS. Phạm Thị Dương Liễu (KTNN chuyên ngành VI) tại buổi nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán đối với DN thông qua việc phân tích hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí chủ yếu” diễn ra vào sáng 31/12. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Theo Ban Chủ nhiệm Đề tài, thời gian qua, việc xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán của các cuộc kiểm toán DN đã được các đoàn kiểm toán cải tiến trên nhiều phương diện, từ đó kết quả, chất lượng kiểm toán ngày một nâng lên.

Tuy nhiên, việc áp dụng, liên kết các đánh giá tổng thể, phân tích chỉ tiêu, tiêu chí kiểm toán trong công tác kiểm toán DN còn chưa được sử dụng thường xuyên, triệt để; chưa xây dựng được các tiêu chí cụ thể gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của DN hỗ trợ cho việc đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu và tổ chức thực hiện kiểm toán.

Vì vậy, kết quả kiểm toán lĩnh vực DN chủ yếu mới dừng lại ở mức độ khiêm tốn, còn có khoảng cách nhất định so với yêu cầu và khả năng thực hiện.
                
   

Hội đồng nghiệm thu đánh giá và đóng góp ý kiến đề hoàn thiện Đề tài. Ảnh: N.Ly

   

Xuất phát từ thực trạng đó, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã tập trung nghiên cứu, đánh giá bối cảnh thực tiễn của hoạt động kiểm toán đối với DN thông qua việc phân tích hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí chủ yếu; đánh giá thực trạng và những hạn chế trong công tác kiểm toán nhằm đưa ra định hướng, giải pháp khắc phục trong thười gian tới.

Đề tài được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí chủ yếu dùng để phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của DN; Chương 2 - Thực trạng hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí chủ yếu dùng để phân tích hiệu quả hoạt động của DN thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN. Chương 3- Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán đối với DN thông qua việc xây dựng và phân tích hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí chủ yếu.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đánh giá cao nỗ lực nghiên cứu của Ban Đề tài trong việc đánh giá thực trạng về hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí chủ yếu dùng để phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của DN. Ban Đề tài đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán DN thông qua việc xây dựng và phân tích hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí chủ yếu.

Để Đề tài hoàn thiện và bám sát thực tiễn hoạt động kiểm toán DN, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề xuất Ban Đề tài cần bổ sung đối tượng nghiên cứu là hiệu quả hoạt động kiểm toán của KTNN và phân tích hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí chủ yếu của DN và chỉ rõ phạm vi, thời gian nghiên cứu.

Ban Đề tài cần đánh giá cụ thể thực trạng liên quan đến các quy định, hướng dẫn hiện nay của KTNN về việc phân tích hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí chủ yếu trong kiểm toán DN; xem xét để bổ sung kiến nghị đối với các chỉ tiêu, tiêu chí mang tính bắt buộc khi kiểm toán DN; các chỉ tiêu mang tính hướng dẫn, tham khảo…
                
   

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: N.Ly

   

Kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ đánh giá cao việc Ban Đề tài lựa chọn chủ đề nghiên cứu mới, thông tin nghiên cứu có dẫn chứng rõ ràng, đóng góp nhiều nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng kiểm toán.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Ban Đề tài tiếp thu tối đa ý kiến nhận xét của Hội đồng nghiệm thu, trong đó cần tập trung làm rõ lý luận về hiệu quả hoạt động kiểm toán; mối liên hệ/tác động giữa việc phân tích hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá thực trạng tài chính của DN với hiệu quả hoạt động kiểm toán.

Đề tài cần đi sâu nghiên cứu thực trạng hiện nay về công tác tổ chức thực hiện phân tích hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí trong hoạt động kiểm toán DN; xác định rõ kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả hoạt động kiểm toán để từ đó xác định các giải pháp đảm bảo phù hợp với thực trạng.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá./.

THÙY LÊ
Cùng chuyên mục
Phân tích hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí chủ yếu để nâng cao hiệu quả kiểm toán doanh nghiệp