Phát hiện nhiều tồn tại trong kiểm toán dự án đầu tư quốc gia

Các dự án đầu tư quốc gia có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chính vì thế, công tác kiểm toán, đánh giá tính hiệu quả và tính hợp lý của các dự án này là vô cùng cần thiết.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 02/05/2024 16:58