QUẢN LÝ RỦI RO

Rumani: Nhân sự - yếu tố then chốt trong quản lý rủi ro lũ lụt
Vừa qua, Kiểm toán nhà nước Rumani (NAOR) đã thực hiện cuộc kiểm toán hoạt động đánh giá công tác quản lý rủi ro từ lũ lụt. Theo NAOR, công tác này đã và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng, gây ra nhiều hệ lụy.