Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

(BKTO) - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW (Chỉ thị 23) ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới.

an-toan-giao-thong.jpg
Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tại cho học sinh. Ảnh: ST

Theo đó, Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên đối với công tác bảo đảm TTATGT; xác định bảo đảm TTATGT là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt cán bộ, đảng viên, quần chúng chấp hành nghiêm pháp luật về bảo đảm TTATGT; xây dựng văn hóa ứng xử văn minh khi tham gia giao thông.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 23, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu: Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, Ban cán sự đảng tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện 4 mục tiêu, yêu cầu và 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong Chỉ thị 23 nhằm thống nhất nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ Khối về sự cần thiết của công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới.

Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của đơn vị cụ thể hóa Chỉ thị 23 vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cấp ủy đảng các cơ quan hoạch định chính sách, tham mưu chiến lược và quản lý nhà nước phối hợp với Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả bảo đảm TTATGT.

Cấp ủy đảng các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên ập trung nghiên cứu, tham mưu đa dạng hóa nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo đảm TTATGT phù hợp với từng nhóm đối tương…

Đảng ủy Khối yêu cầu, các đảng ủy trực thuộc căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế để xác định nhiệm vụ, chủ trương, các giải pháp cụ thể trong kế hoạch công tác hằng năm, từng giai đoạn của đơn vị để lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 23.

Ngày 25/5/2023, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới. Chỉ thị 23 khẳng định: Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, TTATGT vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội; văn hóa tham gia giao thông chưa được hình thành rõ nét; việc bảo đảm TTATGT có lúc, có nơi bị buông lỏng, một số vi phạm chưa được khắc phục triệt để; tai nạn giao thông giảm chưa bền vững; việc giải quyết ùn tắc giao thông tại một số thành phố, đô thị lớn vẫn còn nhiều khó khăn…

Để đẩy mạnh công tác bảo đảm TTATGT đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Chỉ thị đề ra 4 mục tiêu, yêu cầu và 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện trong thời gian tới./.

Cùng chuyên mục
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông