CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI

Cao Bằng: Giám sát thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
(BKTO) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tiến hành giám sát Chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 (Nghị quyết 43) ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) tại huyện Trùng Khánh.