kiểm toán hoạt động

Phát triển hệ thống đo lường hoạt động tại các cơ quan, tổ chức kiểm toán
(BKTO) - Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF) vừa qua công bố một báo cáo trình bày 7 bài học được tổng kết từ việc phát triển hệ thống đo lường hoạt động tại các cơ quan, tổ chức kiểm toán trên thế giới.