THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Hoàn thiện Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng
(BKTO) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024.
  • (BKTO) - Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quy định về lĩnh vực thuế giá trị gia tăng (GTGT), góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động quản lý thuế…
  • (BKTO) - Bộ Tài chính đã hoàn thiện Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Theo đó, Bộ đề xuất thu hẹp các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5% từ 15 nhóm hàng hóa, dịch vụ xuống còn 12 nhóm hàng hóa; sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung nhiều quy định mới về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
  • (BKTO) - Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi) (Dự thảo). Góp ý cho Dự thảo này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, xem xét lại quy định về ngưỡng doanh thu không chịu thuế của của hộ, cá nhân kinh doanh.