tinh gia

Thu ngân sách nhà nước của tỉnh Gia Lai quý I đạt 1.953,5 tỷ đồng
(BKTO) - Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP quý I/2024 của tỉnh Gia Lai ước đạt 2,58%, trong đó khu vực nông, lâm, thuỷ sản tăng 3,15%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,83%; khu vực dịch vụ tăng 2,58%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 6,5% trong khi cả nước dự báo tăng trưởng 5,66%.