cac muc tieu phat trien ben vung

Canada: Chú trọng thực hiện kiểm toán các Mục tiêu phát triển bền vững
(BKTO) - Vừa qua, Quỹ Kiểm toán và trách nhiệm giải trình Canada (CAAF) đã đưa ra 10 lời khuyên khi thực hiện kiểm toán các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG).