Kiểm toán nhà nước: Nhiều kiến nghị về vốn cho Chương trình nông thôn mới

(BKTO) - Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là Chương trình mục tiêu quốc gia lớn, thế nhưng hàng loạt các vấn đề như: bố trí vốn chưa sát thực tế, thiếu cơ chế huy động vốn, chậm ban hành văn bản hướng dẫn... đã ảnh hưởng đến hiệu quả Chương trình.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 10/05/2024 14:53
Thời sự