ngoại giao kinh tế

Ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024
(BKTO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì Hội nghị với trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước năm 2024, chiều tối 02/4.
  • (BKTO) - Trên cơ sở tin cậy chính trị được củng cố, tăng cường, Bộ Ngoại giao đặt ra các trọng tâm trong ngoại giao kinh tế thời gian tới - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
  • (BKTO) - Trong thời gian tới, ngành ngoại giao cần tiếp tục huy động nguồn lực phục vụ 3 đột phá chiến lược; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, để đưa ngoại giao kinh tế thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.
  • Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới mang tính bền vững, bao trùm hơn trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi nhanh, khó lường. Do đó, đòi hỏi công tác ngoại giao kinh tế (NGKT) cần phải được đẩy mạnh hơn nữa để đưa công tác này thực sự trở thành động lực quan trọng cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.