CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước
(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2163/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của NHNN.