luat thu do sua doi

TOD là hướng ra để giải quyết bài toán khó về phát triển đô thị
(BKTO) - Góp ý vào Luật Thủ đô (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội ủng hộ chủ trương phát triển đô thị của Hà Nội theo hướng giao thông công cộng (TOD), đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo tiền đề cho Thành phố thực hiện các cơ chế đặc thù.