luat thu do sua doi

Quy định rõ cơ chế phân cấp, phân quyền trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
(BKTO) - So với Dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được tiếp thu, chỉnh lý, bổ sung nhiều điểm mới, tiến bộ, đưa ra những cơ chế vượt trội, phân quyền mạnh hơn cho Thành phố…