PHƯƠNG PHÁP

Quản lý thuế theo phương pháp quản lý rủi ro trong nền kinh tế số
(BKTO) - Quản lý việc tuân thủ thuế trong nền kinh tế số gặp nhiều khó khăn hơn so với nền kinh tế truyền thống do tính phức tạp, tính đa dạng và tính toàn cầu của các hoạt động kinh tế. Các giao dịch diễn ra trên môi trường mạng, thông qua các nền tảng số khiến cho việc theo dõi, kiểm soát và quản lý thuế trở nên khó khăn hơn. Do vậy, thực hiện phân tích rủi ro để quản lý việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế (NNT) có ý nghĩa quan trọng.