ĐOÀN GIÁM SÁT

Kết quả kiểm toán, thanh tra cung cấp bằng chứng tin cậy trong thực hiện chính sách, pháp luật về năng lượng
(BKTO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá: Kết quả kiểm toán và kết quả thanh tra cung cấp những bằng chứng tin cậy về kết quả đạt được cũng như những bất cập, hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật về năng lượng; là căn cứ quan trọng để Đoàn giám sát xây dựng Báo cáo và Nghị quyết về giám sát năng lượng.